พม. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ อพม. เเละจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พม.ชุมพรจัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565 พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ ผู้นำองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน พื้นที่ละ 50 คน ในพื้นที่ 2 ตำบล 1. ตำบลเนินสันติ อำเภอท่าเเซะ 2. ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว


Share: