พม. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรมอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง (ภาคเช้า) และเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา (ภาคบ่าย) เพื่ออบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565 พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น /ท้องที่ ผู้นำองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน พื้นที่ละ 50 คน


Share: