พม. จัดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงานคนพิการ การช่วยเหลือคนพิการในสถานประกอบการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานประกอบการ และหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมบรรยายให้ความรู้สิทธิคนพิการตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานรัฐ สถานประกอบการเอกชน องค์กรคนพิการ สมาคมคนพิการจังหวัดชุมพร ชมรมคนพิการ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และเครือข่าย อพม. จำนวนทั้งสิ้น 100 คน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อ.เมืองชุมพร. จ.ชุมพร


Share: