พม. จัดโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับ คนพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ภายใต้แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการอาสาสมัครพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญด้านคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน


Share: