พม. จัดโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดโครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยการค้ามนุษย์ออนไลน์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ รวม 50 คน โดยภาคเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยวิทยากรจากคณะทำงานปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก (TICAC) และวิทยากรจากกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคบ่ายโดยนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกระบวนการแลกเปลี่ยนมุมมองรวมถึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของการค้ามนุษย์


Share: