พม.จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการอบรม ให้ความรู้เครือข่ายในชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ สตรี อาสาสมัครเด็กและเยาวชน ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ โรงแรม มรกตทวิน ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ สตรี อาสาสมัคร ในพื้นที่อำเภอสวี ทุ่งตะโก พะโต๊ะ รวมทั้งสิ้น 70 คน โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชุมพร เป็นประธาน และบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม


Share: