พม. ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง TPMAP ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย นางพสธร กุลดาววงศ์  นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบ Video Conference Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม เเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เพื่อชี้แจงรายละเอียดการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ตาม TPMAP และขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมัครเป็นอพม.เพื่อป้องกันดูแล ขี้เป้า เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบางและร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน


Share: