พม. ชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลกลุ่มเปราะบาง TPMAP ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ณ
หอประชุมอำเภอทุ่งตะโก เพื่อชี้แจงรายละเอียดการตรวจสอบยืนยันข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ตาม TPMAP และขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมัครเป็นอพม.เพื่อป้องกันดูแล ขี้เป้า เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบางและร่วมพัฒนาคุุณภาพชีวิตของประชาชน


Share: