พม.ชุมพรจัดประชุมหน่วยงาน พม.1เดียว จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2567

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมหน่วยงาน

พม.1 จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2567 เพื่อติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567


Share: