พม.ชุมพรลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการขอความอนุเคราะห์จัดสรรรถเข็นไฟฟ้าผ่าน

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

           นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพร และนางสาววรัชยา รินทะจะกะ

นักจิตวิทยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการขอความอนุเคราะห์จัดสรรรถเข็นไฟฟ้าผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่หมู่ 7 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 ราย

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้ให้ข้อมูลเพื่อให้คนพิการมีความ

เข้าใจเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนรถเข็นไฟฟ้าดังกล่าว พร้อมทั้งแนะนำสิทธิสวัสดิการคนพิการที่เกี่ยวข้อง

และพิจารณาให้ความช่วยเหลือคนพิการเป็นเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เพื่อเป็นการบรรเทาความ

เดือดร้อนเฉพาะหน้าและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพต่อไป


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567


Share: