พม.ชุมพรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ”

เพื่อขับเคลื่อนและนำหลักสูตรสร้างสุขศรีวิชัยไปขับเคลื่อนในโรงเรียนผู้สูงอายุ

               นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักจัดการโรงเรียนผู้สูงอายุ”

เพื่อขับเคลื่อนและนำหลักสูตรสร้างสุขศรีวิชัยไปขับเคลื่อนในโรงเรียนผู้สูงอายุในพื้นที่ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบ

ด้วยผู้จัดการโรงเรียนผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) ประธานโรงเรียนผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัด 7 จังหวัดได้แก่ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต โดยมีพญ.อุทุมพร กำภูณ อยุธยา

ณ อยุธยา ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 11 เป็นประธานเปิดการประชุม


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567


Share: