พม.ชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว เพื่อพิจารณา

คัดเลือกโรงเรียนที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริฯ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้

โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม หมู่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน 100,000 บาท

โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567


Share: