พม.ชุมพรเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเวทีสมัชชาสวัสดิการสังคม 14 จังหวัดภาคใต้ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

            นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

มอบหมายให้ นางสาวยุวดี  ทองบุญช่วย ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

เวทีสมัชชาสวัสดิการสังคม 14 จังหวัดภาคใต้ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

โดยมีนางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 


Share: