พม.ชุมพร จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการโครงการสภาเด็ก

และเยาวชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 2/2567 จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567


Share: