พม.ชุมพร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2567

ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพและการนำเสนอข่าว”

    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพก้าวทันเทคโนโลยี

มุ่งสู่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2567 ตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ภายใต้หัวข้อ

“เทคนิคการถ่ายภาพและการนำเสนอข่าว” ให้กับบุคลากรในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาวดารัณ เจริญวงศ์

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567


Share: