พม.ชุมพร จัดงานมหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดชุมพร

ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดงานมหกรรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

และวันแห่งครอบครัวจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "ผู้สูงวัย ศูนย์รวมใจของครอบครัว" นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม การแสดงของผู้สูงอายุ

การมอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับผู้สูงอายุ ครอบครัวร่มเย็น การแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์

ของผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share: