พม.ชุมพร จัดทำบันทึกข้อตกลงและมอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม

และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง

และมอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสม

และปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 25 ราย 25 หลังๆ ละ 40,000 บาท ให้กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จำนวน 11 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1


วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567


Share: