พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน ได้เสนอประวัติและผลงาน ของผู้มีคุณสมบัติเป็นครอบครัวร่มเย็น จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ นายสมศักดิ์ พรมคณะ และ นายประจักษ์ คชาเศรษฐ และเสนอประวัติและผลงานบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายวินัย ชูสกุล มติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายสมศักดิ์ พรมคณะ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นายวินัย ชูสกุล เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2566 ทั้งนี้ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 2 ท่าน จะได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติฯ ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร ต่อไป


Share: