พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗

                 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๗ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเปราะบางของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ จำนวน ๓ หน่วยงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน พม . ๑ เดียว จังหวัดชุมพร

พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในหมวดเงินสงเคราะห์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

๑. เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน ๘๓ ราย เป็นเงิน ๒๔๙,ooo บาท

๒. เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๖ ราย เป็นเงิน ๑๖,ooo บาท

๓. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๒๗ ครอบครัว เป็นเงิน ๘๑,ooo บาท รวม ๑๑๖ ราย เป็นเงิน ๓๔๖,ooo บาท

 

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share: