พม. ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 /2566 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ชุมพร โดยมี นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน
     สรุปสาระสำคัญการประชุมดังนี้
     1. พิจารณาเห็นชอบตามกรอบงบประมาณที่ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เจ้าของงบประมาณ ได้คัดเลือกตามกรอบเกณฑ์คุณสมบัติให้ทางคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพรเห็นชอบ มีดังนี้
     กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2566 จำนวน 3 กองทุน เป็นเงิน 755,205.-บาท
     กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล ที่รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนและการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 13 กองทุน แบ่งเป็น กองทุน 5,000 บาท จำนวน 10 กองทุน และกองทุน 10,000 บาท จำนวน 3 กองทุนเป็นเงิน 80,000 บาท
     งบประมาณเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไกสวัสดิการชุมชน แบ่งเป็น สนับสนุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด
จำนวน 140,000 บาท และสนับสนุนเครือข่ายสวัสดิการชุมชนระดับโซน 4 โซน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท
     2. ทบทวนปรับปรุงคำสั่งรายชื่อคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้กลไกคณะกรรมการฯจังหวัดมีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน ตามประกาศของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2566


Share: