พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567

        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567

โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 75,000 บาท

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567


Share: