พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

           สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและเชิดชู

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม เพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 4 ประเภท โดยจังหวัดชุมพร จะดำเนินการเสนอชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์

ต่อเด็กและเยาวชนต่อไป


 วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567


Share: