พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัว จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2567

         สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรี

และสถาบันครอบครัวจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนที่เสนอขอรับเงินอุดหนุน

 จำนวน 1 แห่ง 1 เป็นเงิน 67,300 บาท


 วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567


Share: