พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการ

พิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 เพื่อคัดเลือกแม่ผู้มีคุณสมบัติ

ตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด จำนวน 1 ราย ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ นางทิพรัตน์ บัวสุวรรณ

ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

เพื่อเสนอประวัติและผลงานไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567


Share: