พม.ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

        สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม

จังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดชุมพร พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗o และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคม

จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพื้นที่ในการดำเนินการด้านการพัฒนาสังคมในทุกมิติให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

เป็นประธานการประชุม


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567


Share: