พม. ชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ระดับจังหวัด

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัดเพื่อสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2566 จำนวน 1 รายชื่อ ให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายสมชาย โกสิทธิ์ อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลนาสักอำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ เป็นประธานกรรมการคัดเลือกฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: