พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566

        วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

สรุปสาระการประชุม ดังนี้
        1.เรื่องเพื่อทราบ
        – ข้อมูลสถานะลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชุมพรมีลูกหนี้เงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร จำนวน 826 ราย เป็นเงิน 17,236,210.99 บาท (ข้อมูลประจำเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ 2566)
        – รายงานผล การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแรมชุมพรการ์เดนส์ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงความสามารถพิเศษของคนพิการ การมอบโล่เกียรติคุณให้คนพิการและสถานประกอบการ การมอบรถเข็นวีลแชร์ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและองค์กรคนพิการ, การจับฉลากมอบรางวัล การจัดเลี้ยงอาหาร ผู้เข้าร่วมงานจำนวน 600 คน โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด

        2.เรื่องเพื่อพิจารณา
        – การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภท การกู้ยืมเงินของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล จำนวน 7 ราย เป็นเงิน 320,000 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามวงเงินที่ขอกู้ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท ปรับลดวงเงิน 1 ราย จาก 40,000 บาท เป็น 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 300,000 บาท


Share: