พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงาน

เพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

โดยมี นางสาววัฒนา มหาแก้ว รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: