พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2566

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมฯ
สรุปสาระการประชุม ดังนี้
     1. เรื่องเพื่อทราบ
     – ข้อมูลสถานะลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร ซึ่งจังหวัดชุมพรมีลูกหนี้กองทุนฯ จำนวน 817 ราย เป็นเงิน 17,082,150 บาท
     2. เรื่องเพื่อพิจารณา
     – การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภท การกู้ยืมเงินของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล จำนวน 10 รายเป็นเงิน 480,000 บาท
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
     – ตามวงเงินที่ขอกู้ จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 280,000 บาท
     – ปรับลดวงเงิน จำนวน 4 ราย
     1. ปรับลดวงเงินจาก 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 ราย
     2. ปรับลดวงเงินจาก 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 ราย
     3. ปรับลดวงเงินจาก 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็น 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 2 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิน 390,000 บาท

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
     เงินกู้ยืมกองทุนฯ กรณีราย
     นายสพโชค เหมาะสม จากผู้ค้ำประกันรายเดิม คือ นายสายันต์ จุลเนียม เป็นรายใหม่ คือ นายทวีวัฒน์ ศรีสุชล


Share: