พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อ พิจรณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2566

          วันที่ 13 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร
โดยมีนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมฯ
         สรุปสาระการประชุม ดังนี้
         1.เรื่องเพื่อทราบ
         -ข้อมูลสถานะลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดชุมพร ซึ่งจังหวัดชุมพรมีลูกหนี้กองทุนฯ จำนวน 811 ราย เป็นเงิน

16,696,649 บาท

         2.เรื่องเพื่อพิจารณา
         – การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภท การกู้ยืมเงินของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล จำนวน 23 ราย เป็นเงิน 1,060,000 บาท

         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
         – ตามวงเงินที่ขอกู้ จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 760,000 บาท
         – ปรับลดวงเงิน จำนวน 4 ราย
         1. ปรับลดวงเงินจาก 40,000.- บาท เป็น 20,000.- บาท จำนวน 1 ราย
         2. ปรับลดวงเงินจาก 60,000.- บาท เป็น 40,000.- บาท จำนวน 1 ราย
         3. ปรับลดวงเงินจาก 100,000.- บาท เป็น 60,000.- บาท
         4. ปรับลดวงเงิน จาก 100,000.-บาท เป็น 70,000.- บาท
         รวมเป็นเงินทั้งสิน 950,000 บาท


Share: