พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมทื่อยู่อาศัย

สำหรับคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567

       นางปุณณิภัก ชื่อสุวรรณภูมิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม

ทื่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

สรุปสาระการประชุม ดังนี้

       1 เรื่องเพื่อทราบ

สรุปผลการช่วยเหลือสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

       2.เรื่องเพื่อพิจารณา

เห็นชอบให้การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 200,000 บาท และให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท


วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567


Share: