พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุน

ิประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

                  นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน การประชุมคณะทำงาน

เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เพื่อพิจารณากลั่นกรองการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล จำนวน ๑๑ รายๆ ละ

ไม่เกิน ๓,oooo บาท โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กู้ยืมเงิน จำนวน ๑o ราย เป็นเงิน ๒๘๑,ooo.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

และชะลอการให้กู้ยืมเงิน จำนวน ๑ ราย และพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ โครงการ มติในที่ประชุมเห็นชอบให้การสนับสนุนฯ เป็นเงิน ๒๕,๕๒๕.- บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567


Share: