พม.ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมทื่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดชุมพร

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการ

ปรับสภาพแวดล้อมทื่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

สรุปสาระการประชุม

1.เรื่องเพื่อทราบแจ้งการโอนเงินจัดสรรงบประมาณเบิกแทนกันกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

2.เรื่องเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ จำนวน ๔ ราย เป็นเงิน ๑๖o,ooo บาท

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567


Share: