พม. ชุมพร จัดประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุ

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดย นางสาววัชรี ศรีเสือ เป็นประธานกรรมการจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ความเห็นชอบต่อโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อจัดทำข้อมูล ส่งไปยังกองทุนผู้สูงอายุส่วนกลาง เสนอคณะอนุกรรมการพิจรณากลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ และคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สุงอายุ ดังนี้.-
         1. การกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท รายบุคคล จำนวน 8 ราย เป็นเงิน 232,160.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
         2. โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 83,075.- บาท (แปดหมื่นสามพันเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)

         ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: