พม.ชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 6 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเป็นทุนประกอบอาชีพ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติ เงินกู้ยืมกองทุนฯ จำนวน 24 ราย เป็นเงิน 1,100,000 บาทและพิจารณาอนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 จำนวน 4 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,008,000 บาท ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

Share: