พม.ชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566

         วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เพื่อพิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวน 14 ราย ได้แก่
         1. กรณีได้รับยกเว้นการทดลองเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมาย จำนวน 13 ราย
         2. กรณีทดลองเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมาย จำนวน 1 ราย
โดยคณะอนุกรรมการฯ มีมติอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมทั้งหมดจำนวน 14 ราย ดำเนินการจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้


Share: