พม. ชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566

         เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ขั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธาน
        สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
        1. เรื่องเพื่อทราบ
               – ข้อมูลคนพิการจังหวัดชุมพร จำแนกตามประเภทความ  พิการ และมีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 12,493 คน แยกเป็น ชาย จำนวน
6,944 คน หญิง จำนวน 5,549 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)
               – ข้อมูลสถานะลูกหนี้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดชุมพร มีลูกหนี้ จำนวน 821 ราย เป็นเงิน 16,583,660.99.- บาท
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566)
               – ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปัจจุบัน จังหวัดชุมพร ได้จัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เพื่อให้บริการแก่คนพิการในพื้นที่ ทั้งสิ้น จำนวน
24 แห่ง เป็นศูนย์ฯที่จัดตั้งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 23 แห่ง และจัดตั้งในองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐาน
จำนวน 1 แห่ง
               – การจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 กำหนดจัด ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์
กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงความสามารถพิเศษของคนพิการ การมอบโล่เกียรติคุณให้คนพิการและสถานประกอบการ การมอบ
รถเข็นวีลแชร์ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการและองค์กรคนพิการ การจับฉลากมอบรางวัล และการจัดเลี้ยงอาหารผู้ที่มาร่วมงาน
        2. เรื่องเพื่อพิจารณา
        ที่ประชุมมีมติอนุมัติ 2 เรื่องได้แก่
              – โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลบางลึก เป็นเงิน 13,500.- บาท
(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
             – การกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเภท การกู้ยืมเงินของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเป็นรายบุคคล
จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 980,000.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)


Share: