พม.ชุมพร จัดประชุมนิเทศติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ

เจ้าหน้าที่หน่วยงาน พม.หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมนิเทศติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567


Share: