พม.ชุมพร จัดประชุมหน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

         นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

หน่วยงาน พม. หนึ่งเดียว จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น ศาลากลางจังหวัดชุมพร


วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567


Share: