พม.ชุมพร จัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2563 เพื่อ พิจารณาดำเนินโครงการของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2563 ต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ศาลากลางจังหวัด ชุมพร โดยนางบุญหนุน ช่วยชูหนู เป็นประธาน


Share: