พม.ชุมพร จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายวรท รักช่วย ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่ตำบลสวนแตง อำเภอละแม ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 3 (ภาคเช้า) และตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ (ภาคบ่าย) เพื่ออบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565 พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น /ท้องที่ ผู้นำองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน พื้นที่ละ 50 ท่าน


Share: