พม.ชุมพร จัดโครงการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงาน

ด้านคนพิการจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อน

งานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินงานด้านคนพิการจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางขั้นตอนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป การจัดทำโครงการ

ขอรับสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเพื่อทบทวนบทบาทการดำเนินงานตามภารกิจศูนย์บริการ

คนพิการทั่วไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรด้านคนพิการ

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 100 คน ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567


Share: