พม.ชุมพร จัดโครงการสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรีสมัชชาสวัสดิการสังคม เเละวันเเห่งครอบครัวจังหวัดชุมพร ปี 2565

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดโครงการสมัชชาครอบครัว สมัชชาสตรี สมัชชาสวัสดิการสังคม และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2565 โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจัดประชุมสมัชชาครอบครัว สมัชชาสวัสดิการสังคม และวันแห่งครอบครัวปี 2565 ณ โรงแรมชุมพรการ์เด้น อำเภอเมืองชุมพร ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ผู้แทนสตรี ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรสวัสดิการชุมชน รวมประมาณ 195 คน ภายในกิจกรรมมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อทิศทางระบบสวัสดิการสังคมไทยระยะ 5 ปี (ปี 2566-2570) และการบูรณาการสวัสดิการแบบองค์รวม โดยกลไกครอบครัว ชุมชน และองค์กรเครือข่าย


Share: