พม.ชุมพร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง

รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้วิชาชีพช่างไม้ ช่างก่อสร้าง

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้าง

ทักษะอาชีพช่างชุมชน เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยครัวเรือนเปราะบาง รุ่นที่ 1 กิจกรรมที่ 1 การอบรมให้ความรู้วิชาชีพช่างไม้

ช่างก่อสร้างณ ห้องประชุมปทุมทิพย์ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

อาชีพช่างชุมชน สร้างช่องทางการประกอบอาชีพทางเลือกกลุ่มเปราะบางและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

ในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม ปลอดภัย

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ช่างในชุมชนที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพและผู้ที่สนใจ จำนวน 100 คน

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567


Share: