พม. ชุมพร ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

         เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ท่าข้าม อพม. และอสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีผู้ประสบปัญหาป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
         จากการลงพื้นที่พบว่า ผู้ประสบปัญหา มีบุตรสาว 2 คน
         1) บุตรสาวคนโต อายุ 18 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
         2) บุตรสาวคนเล็ก อายุ 14 ปี ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
         ปัจจุบันผู้ประสบปัญหา ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่ 4 เป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว ต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง โดยต้องไปพบแพทย์ตามนัดทุกเดือน ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อรับเคมีบำบัด
         ผู้ประสบปัญหา มีค่าใช้จ่ายดังนี้
         1) ค่ารถเดินทาง ไปโรงพยาบาล ครั้งละ ประมาณ 600 บาท
         2) ค่ารถ รับส่งบุตรสาวคนเล็ก ไปโรงเรียน เดือนละ 1,200 บาท

         อีกทั้ง ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยังมีหนี้สินที่ต้องชำระรายเดือนๆละ 1,000 บาท รายได้ของครอบครัว มาจาก
         1) บิดาของเด็ก (ซึ่งแยกทางไปมีครอบครัวใหม่) ส่งเงินมาให้เป็นครั้งคราว
         2) การเปิดหมวกร้องเพลงของบุตรสาวคนโต ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครอบครัว
ขณะนี้ผู้ประสบปัญหาไม่ได้ไปพบแพทย์ตามนัด 2-3 เดือน เนื่องจากไม่มีเงิน และยังค้างค่ารถที่รับส่งบุตรสาวคนเล็กไปโรงเรียน อยู่ 2 เดือน
         แนวทางการให้ความช่วยเหลือ
         1) แนะนำให้ บุตรสาวคนโตดำเนินการขอบัตรผู้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงความสามารถของตน ในที่สาธารณะได้อย่างถูกกฎหมาย
         2) ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
         3) นำเรื่องเข้าที่ประชุม คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในระยะยาวต่อไป


Share: