พม. ชุมพร ตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร

         วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็ก และนางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร ออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2566 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานรับเลี้ยงเด็กพรรณีเนิสเซอรี่ย์ สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านตาลเนอสเซอรี่ และสถานรับเลี้ยงเด็กดวงดาวเนอสเซอรี่


Share: