พม.ชุมพร ติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

                              นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ปลัดอำเภอทุ่งตะโก สาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น

ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา

กรณีเด็กได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม และให้การช่วยเหลือตามภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันพุธที่ 3 เมษายน2564


Share: