พม.ชุมพร ติดตามโครงการพัฒนาความรู้และทักษะแกนนำออกกำลังกายในชมรมออกกำลังกาย

                    นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

และเจ้าหน้าที่ ติดตามโครงการพัฒนาความรู้และทักษะแกนนำออกกำลังกายในชมรมออกกำลังกาย อำเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ณ โรงแรมมรกตทวินชุมพร

ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี แพทย์หญิงปัทมพันธ์ อนันตาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธาน

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567


Share: