พม.ชุมพร ติดตามโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าแซะ

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้

นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

ติดตามโครงการอบรมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่าแซะ

ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดชุมพร ณ ศาลาโรงสีข้าวชุมชนเพื่อสุขภาพ

บ้านโตนดการ้อง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายนันทวัฒน์ ช่วยชูหนู

ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด เป็นประธานโครงการ


วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567


Share: