พม.ชุมพร ทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ

และโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติฯ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ

ประเภทรายบุคคล จากกองทุนผู้สูงอายุ และโอนเงินผ่านระบบ KTB corporate online ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติฯ

ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 3/2567 จำนวน 14 รายๆ ละไม่เกิน 30,000.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

405,000.- บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน) โดยนางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เป็นประธานฯ พร้อมพบปะพูดคุย ชี้แจงวัตถุประสงค์การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ

ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567


Share: